MỤCLỤC

Lời nói đầu 2
Nội dung 3
I. nguồn gốc và bản chất của ý thức 3
1. Kết cấu của ý thức 3
2. Nguồn gốc của ý thức 4
3. Bản chất của ý thức 5
II. Sự giống và khác nhau giữa vật chất vàý thức 6
Kết luận 9
Tài liệu tham khảo 10

LỜINÓIĐẦU
Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã vàđang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoáđãđược tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng .Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng thế giới được tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế vàđời sống xãhội .
Các nước đều có cơ hội phát triển. Tuy nhiên,doưu thế công nghệ và thị trường thuộc về các nước phát triển khiến cho các nuớc chậm phát triển đứng trước một thách thức to lớn. Nguy cơ tụt hậu ngày càng cao ,màđiểm xuất phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên từ môi trường cạnh tranh quyết liệt .
Trước tình hình đó ,cũng với xu thế phát triển của thời đại ,Đảng và nhà nước cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước,trong đóđổi mới kinh tếđóng vai trò then chốt ,giữ vai trò chủđạo .Đồng thời đổi mới kinh tế là một vấn đề cấp bách ,bởi giữa đổi mới kinh tế vàđổi mới chính trị có mối quan hệ giữa vật chất vàý thức sẽ cho phép chúng ta vận dụng vào mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ,giúp cho công cuộc đổi mới của đất nước ngày càng giàu mạnh .
Với ý nghĩa đó em đã chọn đề tài "Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức.Cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất vàý thức". .
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net