Lời mở đầu
Xây dựng lực lượng dự bị động viên là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang. Kế thừa lịch sử dựng nước, giữ nước từ mấy ngàn năm của dân tộc. Ngày nay, Đảng, Nhà nước, quân đội ta rất quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời chiến giữ vị trí quan trọng trong chiến lược quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Nhưng đối với đất nước trong thời bình, xây dựng lực lượng dự bị động viên mang nhiều đặc điểm mới. Xây dựng lực lượng dự bị động viên không chỉ ở lĩnh vực quốc phòng mà trong điều kiện hiện nay xây dựng lực lượng dự bị động viên là xây dựng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề: kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hoá, xã hội .Đồng thời sử dụng thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, phát huy trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng tốt sẽ làm nòng cốt trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, trong thực hiện chiến lược quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net