Mục Lục:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
1.1 Tổng quan về xếp hạng tín dụng 01
1.1.1 Các khái niệm xếp hạng tín dụng 01
1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng 02
1.1.3 Đặc điểm của xếp hạng tín dụng 03
1.1.4 Cơ sở của xếp hạng tín dụng 04
1.1.5 Tầm quan trọng cuả xếp hạng tín dụng cá nhân 05
1.1.6 Quy trình của hệ thống xếp hạng tín dụng 08
1.2 Các nhân tố cần được xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân 09
1.2.1 Đặc điểm nhân thân . 09
1.2.2 Tài chính cá nhân 10
1.2.3 Hành vi sử dụng tín dụng của cá nhân 10
1.3 Các phương pháp xếp hạng tín dụng 11
1.3.1 Phương pháp chuyên gia 11
1.3.2 Phương pháp thống kê 14
1.3.3 Phương pháp kết hợp 21
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 22
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN XẾP HẠNG TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến mô hình được xây dựng 23
2.2. Giới thiệu các nghiên cứu liên quan 25
2.2.1 Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg (2006) 25
2.2.2 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh (2006) 27
2.2.3 Nghiên cứu của Maria Aparecia Gouvêa và Eric Bacconi Gonçalves (2007) 29
2.2.4 Nghiên cứu của Cumhur Erdem (2008)32
2.3. Thực tiễn ứng dụng trên thế giới và Việt Nam 34
2.3.1 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 34
2.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y 36
2.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 38
2.3.4 Nhân xét về hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của các tổ chức trên 41
2.4. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Đông Á . 42
2.4.1 Sơ lược lịch sử hình thành của ngân hàng Đông Á 42
2.4.2 Hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng Đông Á . 43
2.4.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Đông Á . 46
2.4.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng Đông Á 50
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 53
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
3.1 Lựa chọn mô hình 54
3.2 Lựa chọn biến số56
3.2.1 Biến phụ thuộc 56
3.2.2 Biến độc lập 57
3.3 Chọn mẫu 59
3.4 Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Đông Á 61
3.5 Kết quả thực nghiệm 62
3.6 Đề xuất mô hình xếp hạng tín dụng cho ngân hàng Đông Á 67
3.7 Phân tích tác động biên của các yếu tố 69
3.8 So sánh độ chính xác với mô hình mà ngân hàng đang áp dụng . 70
3.9 Tiêu chuẩn phân bổ cá thể . 72
3.10 Biện pháp để xây dựng hệ thống XHTD hiệu quả cho NH Đông Á73
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 74
KẾT LUẬN 75
Tài liệu tham khảo 77
Phụ lục 81Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net