QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
-Hoàn cảnh lịch sử :
-Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi: nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến
+Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sai
+Về kinh tế: hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
+Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa ngu dân
+Kết cấu giai cấp trong xã hội thay đổi: xuất hiện giai cấp mới: công nhân, tiểu tư sản và vị trí các giai cấp này đối với cách mạng Việt Nam phụ thuộc vào mối quan hệ của từng giai cấp đối với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Mâu thuẩn cơ bản cũng thay đổi : phong kiến <> nông dân, toàn thể dân tộc<> đế quốc Pháp và tất yếu, lịch sử phải giải quyết những mâu thuẩn này.
- Sau đó các phong trào chống Pháp đã lần lượt diễn ra: phong trào cần vương( 1858-1895) , phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục (1895-1918)
- Tóm lại ngay từ khi tực dân Pháp xâm lược nước ta, các phong trào chống Pháp của nhân dân ta hết sức sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau nhưng đều bị thất bại và nguyên nhân là do thiếu một giai cấp tiên tiến đề ra được đường lối đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam dẫn đến xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối.
- Giữa tình hình rối ren đó, đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã ra đi tìm đường cứư nước. Người đã nhận thấy chủ nghĩa Mác-Lenin là con đường đúng đắn.
+Tháng 6-1925: ngu7ời lập ra Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (VNTNCMĐCH) nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước vì:
*Phong trào công nhân ở Việt Nam tuy phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn là phong trào tự phát ( vì thế sự truyền bá nhằm chuyển từ tự phát sang tự giác).
*Phong trào yêu nước VN cũng phát triển mạnh mẽ nhưng lại bộc lộ những nhược điểm : không có đường lối rõ ràng, hoặc đi theo chủ nghĩa cải lương (do đó sự truyền bá nhằm chuyển hướng để phong trào yêu nước đi theo chủ nghĩa Mác- Lenin).
+Thực hiện chủ trương vô sản hóa bằng cách đưa hội viên của VNTNCMĐCH xuống các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền để cùng sống và làm việc với công nhân và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào giai cấp công nhân, rèn luyện lập trường của giai cấp công nhân. Vì vậy tác dụng của phong trào vô sản nhằm góp phần thúc đẩy mạnh phong trào CN từ tự phát thành tự giác, rèn luyện nhiều Đảng viên để làm nòng cốt cho việc thành lập Đảng sau này.
Bằng các việc làm như trên của VNTNCMĐCH, phong trào yêu nước VN đã xuất hiện làn sóng dân tộc, dân chủ khá mạnh mẽ. Vi vậy yêu cầu của lịch sử đặt ra lúc bấy giờ là thành lập ra Đảng Cộng Sản để tiếp tục đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng VN giành thắng lợi. Vì vậy sự ra đời của Đảng Cộng Sản VN là một yêu cầu tất yếu. Từ đây đã đánh dấu giai cấp vông nhân VN trở thành giai cấp hoàn toàn tự giác và trở thành giai cấp lãnh đạo
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net