tài liệu gồm 10 chương:
chương 1: những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
chương 2: môi trường không khí
chương 3: cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
chương 4: lập và tính toán số đo điều hòa không khí
chương 5: lựa chọn hệ thống điều hòa không khí
chương 6: thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
chương 7: tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước
chương 8: thông gió
chương 9: tiêu ẩm và lọc khí
chương 10: phụ lụcTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net