1. Lý do chọn đề tài :

Trong môn học Mĩ thuật, đây là một môn năng khiếu, đòi hỏi các em phải có tính sáng tạo, độc lập trong học tập. Vì thế, làm thế nào để các em chủ động trong học tập là điều mà những giáo viên như tôi luôn trăn trở.

2. Mục đích nghiên cứu :

Tôi suy nghĩ, nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm này với mục đích tìm ra một số giải pháp tốt nhất góp phần nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của trường
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
a) Đối tượng nghiên cứu :
Học sinh từ khối 6 đến khối 9 của Trường THCS.

b) Phạm vi nghiên cứu :

+ Trong trường :
- Phân loại học lực của tất cả các học sinh.
- Tìm hiểu thái độ học tập của học sinh.

+ Trường khác :
- Tìm hiểu việc giảng dạy Mĩ thuật ở trường Trường THCS
- Kết quả hoạt động qua một số năm.

4. Phương pháp nghiên cứu :

a) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết (Nghiên cứu qua các văn bản, chương trình, giáo trình, tài liệu sách báo về phương pháp dạy học môn Mĩ thuật.)

b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn :

Điều tra phỏng vấn tình hình học sinh.
Dự chuyên đề trao đổi, dự giờ, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy môn Mĩ thuật.
Thực hành giảng dạy theo phương pháp mới.

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở Trường THCS
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net