VẤN ĐỀ
Thứ nhất,để hiểu được vấn đề này,ta cần phải hiểu thế nào là môi trường Marketing?
Môi trường Marketing là hỗn hợp các yếu tố,các lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến việc ra các quyết định hoặc hoạt động Marketing,đến khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ với khách hàng.

Do tính chất luôn biến động, khống chế và hoàn toàn bất định, môi trường Marketing động chạm sâu sắc đến đời sống công ty. Những biến đổi diễn ra trong môi trường này không thể gọi là chậm và có thể dự đoán trước được. Nó có thể gây ra những điều bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề. Vì thế công ty cần phải chú ý theo dõi tất cả những diễn biến của môi trường bằng cách sử dụng vào mục đích này việc nghiên cứu Marketing và những khả năng thu thập thông tin Marketing thường ngày bên ngoài công ty hiện có.

Môi trường Marketing gồm có môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Môi trường vi mô là những lực lượng có quan hệ trực tiếp với bản thân công ty và những khả năng phục vụ khách hàng của nó, tức là những người cung ứng, những người môi giới Marketing, các khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp. Môi trường vĩ mô là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hóa. Trước tiên ta hãy nói về môi trường vĩ mô của công ty rồi sau đó sẽ xem xét môi trường vi mô.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net