I Mở đầu.
Đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội luôn được bắt đầu trước hết từ phạm vi gia đình và trong suốt cuộc đời của họ, gia đình là môi trường sống hết sức quan trọng. Mỗi gia đình luôn là một tế bào của xã hội, vì vậy mà người phụ nữ trong gia đình cũng được ví như những hạt nhân của tế bào đó. Đồng thời, gia đình cũng là nơi thể hiện thực chất sự bình đẳng và nâng cao địa vị của người phụ nữ. Để cảm nhận rõ hơn về tầm quan trọng của người phụ nữ trong gia đình nói chung và ngoài xã hội nói riêng, tôi tiến hành nghiên cứu “vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội’.
II Nội dung.
2.1 Khái quát về vị trí và tầm quan trọng của người phụ nữ.
2.1.1 Người phụ nữ trên thế giới nói chung.
2.1.2 Vai trò vốn có của người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.
2.1.3 Vai trò của người phụ nữ trong xu thế hội nhập và phát triển.
2.1.4 Vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
2.1.5 Vai trò của người phụ nữ ngoài xã hội.
2.2 Xây dựng, khẳng định, và phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
2.2.1 Về phía bản thân người phụ nữ Việt Nam.
2.2.2 Về phía xã hội.
III Kết luận.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net