MỤC LỤC


Chương I: Cơ sở lý thuyết về câu hỏi và câu hỏi chính danh

I. Vài quan niệm về câu hỏi

1. Quan niệm của Cao Xuân Hạo
2. Quan niệm của Hoàng Trọng Phiến
3. Quan niệm của Simon C.Dik

II. Phân loại câu hỏi

1. Câu hỏi trong tiếng Anh
2. Câu hỏi trong Tiếng Việt
3. Quan niệm về câu hỏi chính danh

Chương II: Miêu tả cấu trúc và phương tiện biểu hiện câu hỏi chứa đại từ nghi vấn trong tiếng anh và câu hỏi không lựa chọn trong tiếng Việt

I. Miêu tả cấu trúc và phương tiện biểu hiện của câu hỏi chứa đại từ nghi vấn trong tiếng Anh

II. Miêu tả cấu trúc và phương tiện biểu hiện của câu hỏi không lựa chọn trong tiếng Việt

Chương III: Đối chiếu về cấu trúc và phương tiện biểu hiện của câu hỏi chứa đại từ nghi vấn trong tiếng Anh với tiếng Việt

I. Hỏi về người

II. Hỏi về vật và đối tượng của hành động

III. Hỏi phân loại

IV. Hỏi về sở hữu

V. Hỏi về nguyên nhân

VI. Hỏi về thời gian

VII. Hỏi về địa điểm – hỏi về hướng chuyển động

VIII. Hỏi về cách thức hành động, tính chất hay đặc trưng của sự vật

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net