TÌM HIỂU VỀ SỰ RA HOA CỦA CÁC NHÁNH TRÊN CÀNH GHÉP Ở CÂY SỨ THÁI ADENIUM OBESUM (FORSSK.) ROEM. & SCHULT


NGUYỄN THÁI TỪ NGHIÊM


Trang nhan đề
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục từ viết tắt
Danh mục ảnh
Danh mục bảng
Danh mục hình
Lời mở đầu

Chương_1: Tổng quan tài liệu

Chương_2: Vật liệu và phương pháp

Chương_3: Kết quả và thảo luận

Chương_4: Kết luận và đề nghị


Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC ẢNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về cây Sứ Thái (Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.)
1.1.1. Đặc điểm chung của họ Trúc đào (Apocynaceae)
1.1.2. Đặc điểm của cây Sứ Thái (Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.)
* Phân loại
* Đặc tính sinh học của cây Sứ Thái
* Môi trường và dinh dưỡng thích hợp với cây Sứ Thái
1.2. Sinh lý về hiện tượng ghép
♣ Hình thái và giải phẫu học trong sự ghép
♣ Các sự kiện hình thành vùng ghép
♣ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự ghép thành công
* Sự ghép không tương hợp
* Điều kiện môi trường trong quá trình ghép
* Những nhân tố điều hòa sinh trưởng thực vật
* Giới hạn di truyền trong quá trình ghép
1.3. Kiểm soát sự ra hoa
1.3.1. Sự biến đổi của mô phân sinh ngọn
1.3.2. Các giai đoạn của sự ra hoa
♣ Sự chuyển tiếp ra hoa
♣ Sự tượng hoa
HV: Nguyễn Thái Từ Nghiêm Trang i
Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Trang Việt
♣ Sự tăng trưởng và nở hoa
1.3.3. Các yếu tố tác động đến sự ra hoa
* Tuổi ra hoa.
* Dinh dưỡng
* Nhiệt độ
* Quang kỳ
* Stress nước
* Quan hệ thay thế giữa 2 con đường tăng trưởng và phát triển (ra hoa)
* Khuynh độ ra hoa ở cây bất định
* Sự tương quan
* Các chất nội sinh
1.3.4. Chất điều hòa tăng trưởng thực vật và quan điểm “đa yếu tố” kiểm soát sự ra hoa
Giberelin
Cytokinin
Acid abscisic
Ethylen
Quan điểm “đa yếu tố” kiểm soát sự ra hoa
1.3.5. Quan điểm về florigen trong sự ra hoa
Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. VẬT LIỆU
2.1.1. Cây Sứ Thái (Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.)
2.1.2. Vật liệu dùng trong sinh trắc nghiệm
2.2. PHƯƠNG PHÁP
2.2.1. Phương pháp ghép ngồi
* Chọn giống để ghép
* Kĩ thuật ghép ngồi
2.2.2. Quan sát hình thái giải phẫu
2.2.3. Đo cường độ quang hợp và cường độ hô hấp
HV: Nguyễn Thái Từ Nghiêm Trang ii
Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Trang Việt
2.2.4. Xác định hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
2.2.5. Quan sát sự ra hoa của các nhánh trên cành Không Ghép, Tự Ghép và Ghép (giữa 2 giống sứ Ngọc Tú Cầu và Ánh Dương) ngoài tự nhiên
2.2.6. Xử lí các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
* Xử lí GA 20 mg/l lên các nhánh trên các cành Không Ghép, Tự Ghép và Ghép (giữa 2 giống sứ Ánh Dương và Ngọc Tú Cầu)3
* Xử lí GA 20 mg/l và 30 mg/l, và BA 20 mg/l lên các nhánh của cành ghép Thần Tài trên gốc ghép Ánh Dương3
* Xử lí GA 20 mg/l và BA 20 mg/l lên nụ hoa dài nhất trên một phát hoa, ở các nhánh của các cành ghép Thần Tài trên gốc ghép Ánh Dương3
2.2.7. Xử lí số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KẾT QUẢ
3.1.1. Sự biến đổi hình thái và giải phẫu
♣ Các biến đổi hình thái giải phẫu trong quá trình làm lành vết thương tại vùng ghép giữa cành ghép Ngọc Tú Cầu và gốc ghép Ánh Dương
♣ Các biến đổi hình thái và giải phẫu của vùng ghép sau khi xử lí IAA 20 mg/l và 30 mg/l, kết hợp IAA 20 mg/l và BA 20 mg/l
♣ Các biến đổi hình thái và giải phẫu trong quá trình chuyển tiếp từ chồi dinh dưỡng sang chồi sinh dục ở các nhánh trên cành ghép
* Sự biến đổi hình thái bên ngoài từ chồi dinh dưỡng sang chồi sinh dục
* Sự biến đổi hình thái giải phẫu từ mô phân sinh dinh dưỡng sang mô phân sinh hoa tự
3.1.2. Quan sát sự ra hoa của các nhánh trên cành Không Ghép, Tự Ghép và Ghép (giữa 2 giống sứ Ngọc Tú Cầu và Ánh Dương) trong tự nhiên
3.1.3. Sự thay đổi cường độ quang hợp và cường độ hô hấp
* Sự thay đổi cường độ quang hợp của lá ở các nhánh trên cành Tự Ghép và Ghép, qua các giai đoạn phát triển của nhánh
HV: Nguyễn Thái Từ Nghiêm Trang iii
Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Trang Việt
* Sự thay đổi cường độ hô hấp của chồi ngọn ở các nhánh trên cành Tự Ghép và Ghép, qua các giai đoạn phát triển của nhánh
3.1.4. Hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật ở chồi ngọn của các nhánh trên cành Tự Ghép và Ghép, vào giai đoạn lá bắt xuất hiện các gân đỏ ở mặt dưới
3.1.5. Xử lí các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
♣ Xử lí GA3 20 mg/l lên các nhánh trên các cành Không Ghép, Tự Ghép và Ghép (giữa 2 giống sứ Ánh Dương và Ngọc Tú Cầu)
♣ Xử lí GA 20 mg/l và 30 mg/l, và BA 20 mg/l lên các nhánh của các cành ghép Thần Tài trên gốc ghép Ánh Dương3
♣ Xử lí GA 20 mg/l và BA 20 mg/l lên nụ hoa dài nhất trên một phát hoa, ở các nhánh trên các cành ghép Thần Tài trên gốc ghép Ánh Dương3
♣ Ứng dụng xử lí GA 20 mg/l và BA 20 mg/l trong quá trình ra hoa của các nhánh trên cành ghép Vươn Hồng và Đại Mỹ Nhân3
* Xử lí GA3 20 mg/l lên lá của các nhánh trên cành ghép Vươn Hồng
* Xử lí BA 20 mg/l lên cụm hoa của các nhánh trên cành ghép Đại Mỹ Nhân
3.2. THẢO LUẬN
♣ Hình thái và sinh lý về hiện tượng ghép ở cây Sứ Thái
* Sự biến đổi hình thái và giải phẫu tại vùng ghép trong quá trình làm lành vết thương 75
* Ảnh hưởng auxin và cytokinin trong quá trình làm lành vết thương tại
vùng ghép
♣ Hình thái và sinh lý về hiện tượng ra hoa của các nhánh trên cành ghép ở cây
Sứ Thái
* Sự biến đổi hình thái bên ngoài của chồi ngọn trong quá trình ra hoa ở các
nhánh trên cành ghép
* Sự biến đổi hình thái giải phẫu của mô phân sinh ngọn ở các nhánh trên
cành ghép
HV: Nguyễn Thái Từ Nghiêm Trang iv
Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Trang Việt
* Sự thay đổi cường độ quang hợp và cường độ hô hấp qua các giai đoạn
phát triển của các nhánh trên cành Tự Ghép và Ghép
* Sự tương quan trong quá trình ra hoa của các nhánh trên cành Tự Ghép và
Ghép khi quan sát ngoài tự nhiên
* Ảnh hưởng của giberelin và cytokinin trong quá trình ra hoa của các
nhánh trên cành ghép
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
4.2. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
TÀI LIỆU TIẾNG ANH
HV: NguyễnTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net