MỤC LỤC
Trang
A. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .01
II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .02
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .02
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 02
B. PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH THAY SÁCH GIÁO KHOA MỚI .03
II ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 MỚI .09
III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH AN GIANG 10
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG QUA CÁC TRƯỜNG ĐÃ KHẢO SÁT 22
BÀI SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC 24
C. PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .29

MỤC LỤC
Trang
A. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .01
II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .02
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .02
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 02
B. PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH THAY SÁCH GIÁO KHOA MỚI .03
II ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 MỚI .09
III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH AN GIANG 10
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG QUA CÁC TRƯỜNG ĐÃ KHẢO SÁT 22
BÀI SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC 24
C. PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .29

ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chúng ta đang bước vào những năm đầu của thế kỷ XXI. Thế kỷ của sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ. Mỗi nước đều đổi mới mọi lĩnh vực để tiến những bước vững chắc trong đó “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí; đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh sự phát triển của giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Mặt khác trong thời đại bùng nổ về thông tin, lượng thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ đưa vào giảng dạy ngày càng nhiều.


Muốn hoàn thành nhiệm vụ trên đòi hỏi chúng ta phải có những cố gắng liên tục để đổi mới mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Đây là một trong những vấn đề trung tâm mà dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở. Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai chương trình đổi mới sách giáo khoa ở cấp trung học cơ sở từ năm 2002.

Hơn nữa đây là cấp học đang phấn đấu để phổ cập vào năm 2010 như NQTW II khóa VII đề ra. Việc học tập ở nước ta đang có những chuyển động mạnh mẽ, vừa phản ảnh sự phù hợp với triết lý giáo dục ở thế kỷ XXI vừa phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước mà một trong những yếu tố được đặt ra tại Đại hội IX của Đảng (4-2001)và chiến lược phát triển 2001-2010 là phải thực hiện: “Mọi người đi học, học thường xuyên, suốt đời, cả nước trở thành một xã hội học tập”.

Vì thế năng lực học tập của con người phải được nâng lên mạnh mẽ nhờ vào “Học cách học” và biết “Dạy cách học”. Ý nghĩa của việc đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta rất to lớn đối với nhà trường. Đó là lý do mà chương trình đổi mới thay sách giáo khoa các môn học nói chung và môn sinh học nói riêng của dự án đào tạo giáo viên THCS.

Bộ giáo dục đã dươc dạy đại trà trong toàn quốc, trong đó có tỉnh An Giang là một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc thù có nhiều xã vùng sâu nằm trong vùng lũ lụt hàng năm. Đồng bào trong tỉnh phải chung sống với lũ lụt gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong giáo dục. Là một tỉnh có vùng biên giới với Campuchia, nhiều con em dân tộc sinh sống, với nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa nghèo khó nên chất lượng giáo dục chưa đồng đều với vùng đồng bằng, thành thị.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net