1.Mục đích thực hành Incoterms – các điều kiện Incoterms
Mục đích: Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua
2.Phạm vi sử dụng của Incoterms
Chủ yếu qui định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa hữu hình của xuất nhập khẩu
4.Incoterm là chữ viết tắt của:
a.International Commercial Terms
b.Internation Company Terms
c.International Commerce Terms
d.Cả 3 câu trên sai
Đáp án : A (International Commercial Terms)
5.Incoterms là bộ qui tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế:
a.Phòng thương mại
b.Phòng thương mại quốc tế
c.Cả 2 câu trên đúng
d.Cả 2 câu trên sai
Đáp án : B (Phòng Thương Mại Quốc Tế - ICC - International Chamber of Commerce)
6.Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lưa chọn điều kiện Incoterms nào?
a.Tình hình thị trường
b.Giá cả
c.Khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm
d.Khả năng làm thủ tục thông quan XNK
e.Các quy định và hướng dẫn của nhà nước
f.Cả 5 câu trên
Đáp án: F
7. Những vấn đề Incoterms không giải quyết:
a.Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa
b.Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng
c.Vi phạm hợp đồng
d.Cả 3 câu trên
Đáp án: DTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net