Câu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh :
a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch và đầu tư.
b. Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
c. Phòng tài chính kế toán thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
d. cả 3

Câu 2. Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh:
a. Điều lệ công ty. b. Sổ đỏ
c. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh d. a và b

Câu 3. Chọn câu sai
a. Công ty đối nhân là một loại hình công ty kinh doanh mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ, quen biết, tin cậy lẫn nhau.
b. Các thành viên của công ty đối nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.
c. Các thành viên của công ty đối vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ.
d. Công ty đối nhân luôn được công nhận là pháp nhận.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net