16. Doanh nghiệp tư nhân là

A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
D. A và B đúng

17. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán

A. Đúng B. Sai

18. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

A. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ
B. Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân
C. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
D. Tất cả đều đúngTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net