LỜI MỞ ĐẦU


Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, nước ta cần phải có các biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. ở nước ta thị trường chứng khoán chưa phát triển do vậy lượng vốn huy động được bằng con đường tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Do vậy quá trình nhận và truyền vốn trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại và thị trường tín dụng. Có thể nói ở Việt Nam hơn 80% lượng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống ngân hàng cung cấp. Do đó vai trò của Ngân hàng trong hoạt động huy động vốn cho nền kinh tế là cực kỳ quan trọng.
Như vậy công tác huy động vốn của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung và trong hoạt động của ngân hàng nói riêng. Trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á em đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về công tác huy động vốn và chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Chuyên đề tập trung vào nghiên cứu các phương thức huy động vốn của ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến các phương thức đó. Thực trạng về công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (các phương thức huy động vốn mà ngân hàng áp dụng, các nhân tố ảnh hưởng tới nó), từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được hình thành gồm có 3 chương.

Chương I. Họat đông huy động vốn của ngân hàng thương mại
Chương II. Thực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại cố phần Đông Nam Á
Chương III. Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cố phần Đông Nam ÁMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1 Nguồn vốn của Ngân Hàng Thương Mại 3
1.1.Vốn chủ sở hữu 3
1.2. Vốn huy động 3
1.3. Vốn đi vay 4
1.4. Vốn khác 4
2. Các hình thức huy động vốn của NHTM. 4
2.1. Phân loại theo thời gian huy động 4
2.2. Phân loại theo đối tượng huy động 5
2.3. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi của khách hàng. 5
2.4. Huy động vốn bằng phát hành các giấy tờ có giá. 6
3. Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM 7
3.1. Biện pháp kinh tế 7
3.2. Biện pháp kỹ thuật: 9
3.3. Biện pháp tâm lý: 11
4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn 11
4.1 Nguồn vốn tăng trưởng ổn định về số lượng và thời gian : 12
4.2 Nguồn vốn có khả năng đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng : 12
4.3 Chi phí huy động vốn 12
5. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn 13
5.1.Nhân tố chủ quan 13
5.2. Nhân tố khách quan. 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐÔNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 17
1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Nam Á 17
1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 17
1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Nam Á 19
2. Thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á 33
2.1 Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế 33
2.2 Huy động từ tiền gửi dân cư: 35
2.3 Phát hành cổ phiếu, trái phiếu ngân hàng 36
2.5 Huy động vốn nợ thông qua hình thức đầu tư. 38
2.6 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 38
3. Đánh giá về hoạt động huy động vốn của ngân hàng 39
3.1 Những thành công 39
3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 40
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 43
1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng 43
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn 44
2.1 Đa dạng hoá các hình thức và thời gian huy động vốn . 44
2.2 Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ ngân hàng. 45
2.3 Nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thường xuyên giáo dục đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ . 47
2.4. Tạo lập uy tín cho Ngân hàng. 47
2.5. Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng : 48
2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : 49
2.7. Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay. 49
2.8 Ngân hàng không ngừng đổi mới công nghệ, hoàn thiện các tiện ích như thanh toán, thu chi hộ, . 50
2.9. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt: 51
2.10. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi : 51
2.11. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động : 52
3. Một số kiến nghị 53
3.1 Đối với Chính phủ và Nhà nước 53
3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 54
KẾT LUẬN 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net