1. Giấy phép xuất khẩu:
a. Là chứng từ đước cơ quan có thẩm quyền cấp cho phép xuất khẩu hàng hóa.
b. Tiền đề quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng xuất khẩu.
c. Cả 2 đều đúng.
d. Cả 2 đều sai.

Đáp án: c

2. Câu nào sau đây đúng nhất, giấy phép xuất khẩu:
a. Tiền đề quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng xuất khẩu.
b. Khâu quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng xuất khẩu.
c. Bước quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng xuất khẩu.
d. Tất cả đều đúng.

Đáp án: a

3. Tiền đề quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng xuất khẩu:
a. Giấy phép nhập khẩu:
b. Giấy phép xuất khẩu:
c. Giấy phép xuất nhập khẩu:
d. Tất cả đều đúng.

Đáp án: b

4. Hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, thủ tục đặc biệt có:
a. Hàng thuộc diện nhà nước quản lý bằng hạn ngạch.
b. Hàng thuộc diện Nhà Nước quản lý bằng giấy phép.
c. Cả 2 đều đúng.
d. Cả 2 đều sai.

Đáp án: c

5. Hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, thủ tục đặc biệt có: Hàng thuộc diện nhà nước quản lý bằng
a. Hạn ngạch.
b. Giấy phép.
c. Cả 2 đều đúng.
d. Cả 2 đều sai.

Đáp án: cTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net