MỤC LỤC


LỜI CẢM ƠN

BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG - TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
3. Đặc điểm người dùng tin (NDT)

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Tổ chức của Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Giao thông Vận tải
1.1. Đội ngũ cán bộ
1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.3. Vốn tài liệu (VTL)
2. Hoạt động của Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Giao thông Vận tải
2.1. Công tác bổ sung phát triển VTL
2.2. Hoạt động xử lý tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu
2.3. Công tác tổ chức kho và bảo quản VTL
2.3.1. Công tác tổ chức kho tài liệu
2.3.2. Bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải
2.4. Hoạt động khai thác và sử dụng dịch vụ thông tin
2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin
2.6. Quan hệ đối ngoại, trao đổi thông tin

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Nhận xét
1.1. Đội ngũ cán bộ
1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.3. Công tác bổ sung phát triển vốn tài liệu
1.4. Công tác xử lý tài liệu
1.5. Công tác tổ chức kho
1.6. Công tác bảo quản vốn tài liệu
1.7. Hoạt động khai thác và sử dụng thông tin
2. Kiến nghị
2.1. Tổ chức cán bộ
2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.3. Bổ sung vốn tài liệu
2.4. Công tác xử lý tài liệu và xây dựng CSDL
2.5. Sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện
2.6. Đào tạo người dùng tin
2.7. Công tác đối ngoại

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net