MỤC LỤC


Mở đầu

Chương I : Nguồn gốc lịch sử của người Mường ở Phú Thọ
I. Nguồn gốc lịch sử của người Mường ở Phú Thọ

Chương II : Tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ
2.1. Khái niệm tín ngưỡng
2.2. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ hiện nay

Chương III : Hoạt động thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ hiện nay - Thực trạng và giải pháp
3.1. Thực trạng của xu hướng hoạt động thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ hiện nay
3.2. Phương hướng, giải pháp nhằm định hướng đúng đắn hoạt động thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ hiện nay
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảoMỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI :
Thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng khá phổ biến của người Mường ở Phú Thọ. Nó có mặt tốt là luôn luôn nhắc con cháu rằng phải nhớ lấy nguồn khi uống nước, nhớ công người trồng cây khi ăn quả. Phải biết kính trọng và phụng dưỡng ông bà, bố mẹ lúc sinh thời và thờ phụng khi mất. Nó sẽ thành cao, tinh khiết khi coi đó là một cái nét văn hoá truyền thống của người Mường. Song nó sẽ trở thành phiền toái khi mang mầu sắc mê tín dị đoan, ảnh hưởng của nó rất lớn đối với đời sống kinh tế của con người nói chung và người Mường nói riêng.
Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, từng bước dân chủ hoá đời sống xã hội. Mặt khác còn có sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội, môi trường bị ô nhiễm, xuất hiện các mặt trái của khoa học công nghệ, trình độ dân trí thấp v.v đó là những nguyên nhân xã hội, tâm lý và nhận thức dẫn đến việc tín ngưỡng, tôn giáo ngày một gia tăng. Hoạt động thờ cúng tổ tiên được diễn ra một cách rất phổ biến trong các gia đình người Mường. Điều đó đã góp phần gìn giữ giá trị tốt đẹp của Văn hoá truyền thống, nhưng mặt khác nó cũng có tác động tiêu cực là thúc đẩy kích thích mê tín dị đoan phát triển. cản trở sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Những nguyên nhân đó là do họ có những quan niệm về bản thổ và mê tín, nhân sinh của con người.
Mặt khác, dưới góc độ dùng lý luận của triết học để xét về vấn đề thờ cúng tổ tiên của dân tộc Mường đểthấy được thực trạng, tích cực, tiêu cực, quá trình vận động phát triển, để giúp chúng ta có định hướng đúng trong việc thờ cúng tổ tiên và thực hiện thắng lợi cuộc vận động “toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” do nhà nước phát động.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI :
Xung quanh vấn đề tín ngưỡng của dân tộc Mường cũng được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, “Các hình thức tôn giáo ớ khai và sự phát triển của nó” của Tô-ca-Rép; Nxb Chính trị quốc gia 1994”; Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 1999 ; “Tín ngưỡng dân gian Việt Nam” Lê Như Hoa, Nxb Văn hoá thông tin 2000 ; “Văn hoá tâm linh” Nguyễn Đăng Duy, Nxb Hà Nội, 1996 ; “Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện nay” Đặng Nghiên Vạn, Nxb KHXH, Hà Nội, 1996
Ngoài ra còn nhiều bài viết công bố trên các tạp chí : Cộng sản, Tư tưởng văn hoá, Thông tin lý luận, Văn hoá nghệ thuật, dân tộc học Nói chung là các công trình nghiên cứu của các tác giả nói trên nó rất đa dạng có thể tóm lại thành 3 loại cơ bản sau :
Loại thứ nhất : Xem thờ cúng tổ tiên như một tập tục văn hoá và truyền thống đạo đức.
Loại thứ hai : Xem tín ngưỡng vừa là tập tục văn hoá vừa là truyền thống đạo đức.
Loại thứ ba : Xem tín ngưỡng như là một loại hình tín ngưỡng, tôn giáo.
3. MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ :
*Mục đích : Bước đầu trình bày một cách tương đối có hệ thống về nguồn gốc, bản chất và tín ngưỡng biểu hiện về mặt triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ. Mặt khác, Phú Thọ còn là cái nôi của dân tộc Mường nói chung (nếu xét về thời gian hình thanh). Từ việc đi khảo cứu đó để đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực, khắc phục và làm giảm dần các yếu tố tiêu cực của tín ngưỡng thờ tổ tiên trong nhân dân và xây dựng thành công nền văn hoá hiện đại.
*Nhiệm vụ :
- Làm rõ nguồn gốc, bản chất, kết cấu - chức năng, cơ sở (điều kiện) hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ.
- Những biểu hiện về mặt triết học thông qua nội dung nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ.
- Từ thực tế tình hình tín ngưỡng của dân tộc Mường hiện nay, rút ra một cách tổng quát về tích cực và tiêu cực ; từ đó đề ra những giải pháp nhằm định hướng đúng đắn hoạt động này trong đời sống của nhân dân nói chung - riêng dân tộc Mường trong giai đoạn hiện nay.
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU :
* Đối tượng nghiên cứu : Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở người Mường Phú Thọ.
* Phạm vi nghiên cứu : Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ trong lịch sử và thực trạng từ sau cải cách (1986) đến nay.
5. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIẾN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :
* Cơ sở lý luận của việc khảo cứu thự hiện đề tài nay dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về Tôn giáo - Tín ngưỡng.
* Báo cáo được trình bày trên cơ sở số liệu thu thập được qua các sách, báo, tạp chí, và các cuộc thâm nhập thực tế ở một số huyện của tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình như : Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hoà, Kim Bôi, Kỳ Sơn
* Báo cáo vận dụng phương pháp luận chung và phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, cấu trúc chức năng, thống nhất giữa triết học và xã hội học, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, lôgic, só sánh, mô tả v.v
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ MẶT KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN :
* Báo cáo góp phần làm rõ tín ngưỡng của người Mường - đặc biệt là phong tục thờ cúng tổ tiên có rất nhiều đặc sắc .
* Góp phần làm rõ thực trạng xu hướng vận động của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.
* Đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cức của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cho phù hợp với yêu cầu sự nghiệp xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.
7. Ý NGHĨA THỰC TIỄN :
* Kết quả của báo cáo góp phần vào việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của nước ta hiện nay. Hơn thế nó còn dùng làm tài liệu tham khảo cho những môn học có liên quan tới văn hoá truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo.
8. KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO :
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo gồm 3 chương , 5 tiết.


Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net