A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Tranh chấp thương mại là một hiện tượng khá phổ biến xảy ra trong nền kinh tế, nó làm chậm quá trình lưu thông hàng hóa, quá trình thanh toán,vv tác động xấu đến sự phát triển của nền kinh tế chính vì vậy vấn đề đặt ra là cần có các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại một cách hiệu quả và được pháp luật công nhận. Pháp luật Việt Nam mà cụ thể là Luật thương mại năm 2005 đã ghi nhận sự tồn tại của bốn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại đó là: thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại và tòa án. Dưới đây là bản chất, ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức


A. ĐẶT VẤN ĐỀ

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM:
1. Khái niệm tranh chấp thương mại
2. Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
II. PHƯƠNG THỨC THƯƠNG LƯỢNG
1.Bản chất của phương thức thương lượng
2. Ưu điểm của phương pháp thương lượng
3.Nhược điểm của phương pháp thương lượng
III. PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI
2. Phân tích bản chất của phương pháp hòa giải
2. Ưu điểm của phương thức hòa giải
3.Nhược điểm của phương thức hòa giải
IV. PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
1.Bản chất của phương thức trọng tài thương mại
2. Các ưu điểm của phương thức trọng tài thương mại
3. Nhược điểm của phương thức trọng tài thương mại
V. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THÔNG QUA TÒA ÁN
1. Bản chất của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua tòa án
2. Ưu điểm của phương thức tòa án
3. Hạn chế của phương thức tòa án
KẾT LUẬN
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net