Phân tích câu nói sau của Hồ Chí Minh: “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Lời hay ý đẹp cho cuộc sống Lời hay ý đẹp cho cuộc sống...

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời cho bạn bè vẫn
còn quá ngắn ngủi
Emerson.

Tìm kiếm tài liệu - Chú ý gõ tiếng Việt có dấu

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Chuyên ngành: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Mã số tài liệu: 21510
  Thể loại: Lượt xem: 6084
  Hỗ trợ:  Hỗ Trợ 1  Hỗ Trợ 2 Chia sẻ bởi: V.Rickety Đang Ngoại tuyến
  Đăng Nhập Đăng Ký
  chính sách bảo đảm Tài liệu này được SharingVn Đảm Bảo. Hoàn tiền 100% nếu không hiệu quả » Xem chi tiết

  Giới thiệu chung


  Đề bài: Phân tích câu nói sau của Hồ Chí Minh:
  “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,
  Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
  Vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay.

  BÀI LÀM

  Nước ta đạt được những thành công như hôm nay là nhờ những đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh quyết định mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến tương lai tươi sáng. Điều cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết xã hội và giải phóng con người. Và vấn đề xây dựng con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Với Bác, điều làm Bác suy nghĩ, trăn trở nhiều nhất là việc “trồng người”. Nhưng trước khi phân tích luận điểm này, hãy tìm hiểu tư tưởng của Bác về con người là như thế nào? Tin ở dân, dựa vào dân, tổ chức và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy mọi năng lực của dân là tư tưởng được Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng đất nước.

  Con người, theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, vừa tồn tại vừa tư cách cá nhân, vừa là thành viên của gia đình và của cộng đồng, có cuộc sống tập thể và cuộc sống cá nhân hài hòa, phong phú. Người chưa bao giờ nhìn nhận con người một cách chung chung, trừu tượng. Khi bàn về chính sách xã hội, cũng như ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, Người luôn quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của con người với tư cách nhu cầu chính đáng. Đem lại lợi ích cho con người chính là tạo ra động lực vô cùng lớn lao cho sự nghiệp chung, vì nếu như những nhu cầu, lợi ích của mỗi cá nhân không được quan tâm thỏa đáng thì tính tích cực của họ sẽ không thể phát huy được Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh không tồn tại như một phạm trù có tính trừu tượng hóa và khái quát hóa, mà được đề cập đến một cách cụ thể, đó là nhân dân Việt Nam, những con người lao động nghèo khổ bị áp bức cùng cực dưới ách thống trị của phong kiến, đế quốc, là dân tộc Việt Nam đang bị đô hộ bởi chủ nghĩa thực dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người được khái niệm vừa là mục tiêu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa là động lực của chính sự nghiệp đó. Tư tưởng đó được thể hiện rất triệt để và cụ thể trong lý luận chỉ đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Con người có thể nói vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ đều vì lợi ích chính đáng của con người. Và không phải mọi con người đều trở thành động lực, mà phải là những con người được thức tỉnh, giác ngộ, giáo dục, định hướng và tổ chức. Nhưng con người là động lực chỉ có thể thực hiện được khi hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo. Do đó vai trò của Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là vô cùng quan trọng. Càng chăm lo cho con người tốt bao nhiêu thì sẽ phát huy được con người tốt bấy nhiêu và tăng cường sức mạnh của con người thì sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu cách mạng. Vì vậy chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật ý nghĩa vô cùng quan trọng và to lớn của chiến lược xây dựng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa". Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng nhấn mạnh: “Trong những nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợpTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net

  Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. 2. #2
  Ngày tham gia
  06-11-11
  Bình luận
  1
  upTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net

Từ khóa được tìm kiếm

giai thich cau noi vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

Vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người

vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

vi loi ich muoi nam thi phai trong cay

vì lợi ích mười năm trồng cây

http:tailieu.sharingvn.netthreads21510-Phan-tich-cau-noi-sau-cua-Ho-Chi-Minh-Vi-loi-ich-muoi-nam-thi-phai-trong-cay-Vi-loi-ich-tram-nam-thi-phai-trong-nguoi-

vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

phan tich cau noi cua ho chi minh

phan tich luan diem vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich 100 nam trong nguoi

phan tich vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người

phân tích luận điểm của hồ chí minh: vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. vận dụng phân tích thực tiễn việt nam hiện nay

cau noi vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

phân tích câu nói sau của hồ chí minh: “ vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

cau noi cua bac ho vi loi ich muoi nam

giai thich cau vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich 100 nam trong nguoi

chung minh cau noi vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

doan van chung minh va giai thich vi loi ich muoi nam trong cay vi loi tram nam trong nguoi

phan tich chien luoc trong nguoi cua ho chi minh

tjeo quan diem giao duc hoc giai thich cau noi vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

10 nam trong cay 100 nam trong nguoi

vì lợi ích mười năm

phân tích câu nói của Bác vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây

phan tich cau vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi

Từ khóa

21510, anh (chi) hay phan tich vi loi ich muoi nam trong cay, bài phân tích luận điểm của hồ chí minh về trồng người, binh laun cau noi: vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, binh luan cau noivi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, chung minh cau noi vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, chung minh luan dien vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, chung minh vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich 100 nam trong nguoi, chung minh vi loi ich 10nam trong cay vi loi ich 100 nam trong nguoi, giai thich cau noi vi loi ich 10nam thi phai trong cay vi loi ich 100nam thiphai trong nguoi, giai thich cau vi loi ich muoi nam trong cay, giai thich luan diem sau vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, giai thich luan diem vi loi ich muoi nam thi phai trong cay vi loi ich tram nam thi phai trong nguoi, giai thich noi dung luan diemvi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, giai thich noi dung va y nghia luan diemvi loi ich 10 nam trong cay, giai thich noi dung y nghia vi loi ich, giả thích nôi dung ý nghĩa quan điểm vì lợi ich trăm năm trồng, giải thích câu vì lợi ích mười năm, neu tu tuong cua ho chi minh ve cau noi vi loi ich 10 nam trong cay 100 nam trong nguoi, noi dung va y nghia cau vi loi ich muoi nam thi phai trong cay, phan tich cau noi cua bac ho:vi loi, phan tich cau noi vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, phan tich cau noi vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, phan tich cau vi loi ich, phan tich luan diem vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich 100 nam trong nguoi, phan tich luan diem vi loi ich muoi nam thi phai chong cay vi loi ich tram nam thi phai chong nguoi, phan tich noi dung cau noi vi loi ich muoi nam thi phai trong, phan tich noi dung vi loi ich muoi nam thi, phan tich noi dungva y nghia vi loi ich muoi nam thi phai trong cay, phân tích câu của hồ chí minh, phân tích câu nói vì lợi ich 10 năm trồng cay vì lợi ích 100 năm trồng ngưới, phân tích câu vì lợi, phân tích câu vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người, phân tích vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, su nghiep muoi nam trong cay cua ho chi minh, tiểu luận câu nói vì lợi ích 10 năm trồng cây 100 năm trồng người, tiểu luận phân tích tư tưởng hồ chí minh vì lợi ích mười năm, tiểu luận tư tưởng hồ chí minh vì lợi ích trăm năm trồng người, tiểu luận vì lợi ích, tiểu luận vì lợi ích 10 năm trồng cây, tiểu luận vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, tiểu luận vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người, tiểu luận vì lợi ích trăm năm trồng người của hồ chí minh, tieu luan :phan tich luan diem :vi loi, tieu luan binh luan ve cau noi vi loi ich 10 nam, tieu luan vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi, van nghi luan vi loi ich muoi nam trong cay vi loi ich tram nam trong nguoi cua ho chi minh, vì lợi ích 10 năm trồng cây 100 năm trồng người của hồ chí minh, vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người, vi loi ich 10 nam trong cay vi loi ich 100 nam trong nguoi, y nghi cau noi vi loi ich 10 nam

Thống kê Từ khóa

Tài liệu, Tai lieu, Luận văn, Báo cáo, Báo cáo thực tập, Đồ án, tài liệu miễn phí, Luận văn kinh tế, Luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, giáo trình miễn phí, Mẫu văn bản miễn phí
mua ban like, tang like, mua like, ban like, tang like facebook