LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về mặt số lượng và chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có thể thu hút và gìn giữ được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển là công tác thu nhận người lao động vào làm việc tại công ty đồng thời đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong tương lai.
Công ty TNHH Phương Đông mới kinh doanh thêm về dịch vụ các nhà hàngtrong thời gian chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của Công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của Công ty. Vì vậy, thực trạng của Công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty để làm sao có thể tuyển dụng được đội ngũ nhân viên đáp ứng được nhu cầu công việc và đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiêu mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm:
Hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng,đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông.
Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông.
Đề ra các giải pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông.
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Đề tài này được nghiên cứu dựa trên các phương pháp:
Phân tích thống kê, phương pháp so sánh, sưu tầm và thu thập thông tin từ thực tế, lấy các sự kiện thực tế làm cơ sở và căn cứ khoa học để phân tích
5. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng,Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông” bao gồm ba chương :
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2
5. Kết cấu của đề tài 2
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 4
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4
1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 4
1.1.1.1. Khái niệm tuyển mộ 4
1.1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển mộ 4
1.1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực 4
1.1.2.1. Khái niệm tuyển chọn 4
1.1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển chọn 5
1.1.3. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.1.3.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.1.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
1.1.3.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
1.2. CÁC NGUỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 10
1.2.1. Các nguồn và phương pháp tuyển dụng 10
1.2.1.1.Các nguồn tuyển mộ 10
a. Nguồn tuyển mộ từ bên trong 10
b. Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài 10
1.2.1.2. Phương pháp tuyển mộ 10
1.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12
1.2.2.1. Đào tạo trong công việc 12
1.2.2.2. Đào tạo ngoài công việc 14
1.3. QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 17
1.3.1. Quá trình tuyển mộ 17
1.3.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 17
a. Lập kế hoạch tuyển mộ 17
b. Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ 18
c. Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ 20
1.3.1.2. Tìm kiếm người xin việc 21
1.3.1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 23
1.3.1.4. Các giải pháp thay cho tuyển mộ 24
a. Làm thêm giờ 24
b. Hợp đồng thầu lại 24
c. Nhờ giúp tạm thời 25
d. Thuê lao động từ công ty cho thuê 25
1.3.2. Quá trình tuyển chọn 26
Bước 1 : Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 26
Bước 2 : Sàng lọc qua đơn xin việc 27
Bước 3 : Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn 28
Bước 4 : Phỏng vấn tuyển chọn 31
Bước 5 : Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên 34
Bước 6 : Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 35
Bước 7 : Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 35
Bước 8 : Tham quan công việc 35
Bước 9 : Ra quyết định tuyển dụng 36
1.3.3. Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 36
1.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 36
1.3.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo 38
1.3.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 38
1.3.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 38
1.3.3.5. Dự tính chi phí đào tạo 39
1.3.3.6. Lựa chọn giáo viên 39
1.3.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 40
1.1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 40
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 42
2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 42
2.1.1. Tình hình chung của Công ty TNHH Phương Đông 42
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phương Đông 42
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Phương Đông 44
a. Chức năng 44
b. Nhiệm vụ 46
2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 47
a. Cơ cấu tổ chức 47

b. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 48
c. Mối quan hệ công tác trong bộ máy của Công ty 49
d. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 49
2.1.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn vừa qua 50
2.1.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 52
2.1.2. Tổ chức và hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính 54
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính 54
a. Chức năng 54
b. Nhiệm vụ 54
2.1.2.2. Cơ cấu nhân sự trong phòng Tổ chức – Hành chính 55
2.1.2.3. Tình hình hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính 55
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 56
2.2.1. Thực trạng của công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông 56
2.2.1.1.Tình hình biến động nhân sự của Công ty trong giai đoạn vừa qua 56
2.2.1.2. Thực trạng của công tác tuyển mộ tại Công ty TNHH Phương Đông 57
a. Nguồn tuyển mộ 57
b. Phương pháp tuyển mộ 58
c. Quá trình tuyển mộ 59
d. Kết quả của công tác tuyển mộ tại Công ty 62
2.2.1.3. Thực trạng công tác tuyển chọn tại Công ty TNHH Phương Đông 63
a. Cơ sở của việc tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 63
b. Thực trạng của quá trình tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 64
c. Kết quả của công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông 71
2.2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 72
2.2.2.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong thời gian qua 72
2.2.2.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của Công ty TNHH Phương Đông 74
a. Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 74
b. Xác định mục tiêu đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 76
c. Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 78
d. Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 79
e. Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của Công ty TNHH Phương Đông 83
f. Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 86
g. Phân tích thực trạng kết quả đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 89
2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 96
2.3.1. Đánh giá kết quả công tác tuyển dụng của Công ty TNHH Phương Đông 96
a. Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty 96
b. Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty 97
c. Nguyên nhân 98
2.3.2. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 100
2.3.2.1. Kết quả đã đạt được 100
2.3.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 101
2.3.3.3. Những tồn tại cần giải quyết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 103
a. Công ty chưa xác định được chiến lược dài hạn trong tương lai 103
b. Việc xác định nhu cầu đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 104
c. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 105
d. Việc sử dụng kinh phí đào tạo và tổ chức đánh giá thực hiện công tác đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 106
e. Việc đánh giá chương trình đào tạo còn chưa khoa học và chưa thực sự rõ ràng, chưa có kế hoach đào tạo để sử dụng người lao động vào các vị trí cao hơn trong thời gian tới 107
CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 108
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 108
3.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 108
3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong năm 2008 108
3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty TNHH Phương Đông 109
3.1.4. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông năm 2008 110
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 111
3.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông 111
a. Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn trong từng vị trí công việc 112
b. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Công ty 112
c. Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự 113
3.2.2. Các giải pháp nhằm hoàn thịên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 114
3.2.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty TNHH Phương Đông 114
3.2.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Côgn ty TNHH Phương Đông 120
a. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 120
b. Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty TNHH Phương Đông 125
c. Khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác đào tạo một cách có hiệu quả 127
d. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo 128
e. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khoá học của công ty TNHH Phương Đông 130
3.2.2.3. Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông 131
KẾT LUẬN 135
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 136
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net