MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 3
I. GIỚI THIỆU SƠ LưỢC VỀ TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI
. 4
1. Lịch sử hình thành và phát triển . 5
2. Sứ mệnh . 7
3. Triết lý kinh doanh . 7
4. Tầm nhìn 7
5. Ngành nghề kinh doanh và tình hình công ty con . 7
6. Thành tích đạt được . 8
7. Kết quả hoạt động kinh doanh . 8
8. Vị thế của công ty so với các công ty khác trong cùng ngành . 9
9. Cơ cấu tổ chức 10
II. PHÂN TÍCH MÔI TRưỜNG KINH DOANH . 11
1. Môi trường vĩ mô 11
1.1. Kinh tế . 11
1.2 Chính trị, luật pháp 15
1.3. Công nghệ . 16
1.4. Xã hội 16
1.5. Tự nhiên 17
2. Môi trường vi mô 18
2.1. Đối thủ cạnh tranh 18
2. 2. Khách hàng 22
2.3. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu . 25
2.4. Hàng thay thế 26
3. Đánh giá môi trường bên ngoài (ma trận EFE) . 27
III. PHÂN TÍCH MÔI TRưỜNG NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ . 28
1. Môi trường nội bộ . 28
1.1. Phân tích giá trị khách hàng . 28
1.2. Chuỗi giá trị của công ty . 30
2. Đánh giá môi trường bên trong (ma trận IFE) 35
IV. NGUỒN THÔNG TIN TỔNG QUÁT 36
1. Thông tin về cạnh tranh – phương diện quốc tế 36
2.Thông tin về khách hàng– phương diện quốc tế: 37
3. Dự báo ngành 38
3.1. Đồ gỗ 38
3.2. Bất động sản . 38
3.3 Cao su . 39
V. XÂY DỰNG PHưƠNG ÁN CHIẾN LưỢC . 41
1. Mục tiêu chiến lược của công ty 41
2. Phân tích SWOT . 43
3. Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) 44
VI. PHÂN TÍCH CÁC PHưƠNG ÁN CHIẾN LưỢC VÀ LỰA CHỌN CHIẾN
LưỢC CẤP CÔNG TY TỪ 2010 - 2020 . 46
1. Phân tích danh mục vốn đầu tư . 46
1.1 Xây dựng ma trận GE cho sản phẩm cao su 46
1.2 Xây dựng ma trận BCG cho 2 sản phẩm gỗ và căn hộ cao cấp . 47
2. Lựa chọn chiến lược cấp công ty từ 2010 - 2020 48
VII. CHIẾN LưỢC SBU VÀ CÁC CHIẾN LưỢC CHỨC NĂNG 49
1. Đồ gỗ . 49
1.1. Qui trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu 50
1.2. Qui trình sản xuất, phân phối nội thất gỗ . 51
1.2 Chiến lược Marketing 52
1.3 Chiến lược nghiên cứu và phát triển 53
2. Căn hộ cao cấp 53
2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 53
2.2. Chiến lược phát triển cho giai đoạn cạnh tranh . 53
3. Cao su . 55
3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 55
3.2. Chiến lược cạnh tranh 56
3.3. Chiến lược sản phẩm 57
3.4. Chiến lược nguồn nhân lực . 61
3.5. Chiến lược Marketing . 63
3.6. Chiến lược quản trị chi phí trong sản xuất và đầu tư . 66
KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI NÓI ĐẦU


Kể từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị
trường có sự điều tiết của nhà nước đã tạo ra những chuyển biến lớn trong nền kinh
tế-xã hội. Các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)
nói riêng khi chuyển sang hoạt động trong cơ chế mới cùng với việc mở ra nhiều cơ
hội tốt thuận lợi cho kinh doanh đã gặp không ít những khó khăn thử thách do
những cạnh tranh gay gắt của môi trường mới đem lại.
Một trong những vấn đề đang được các Doanh nghiệp quan tâm nhất là lựa
chọn chiến lược đầu tư hợp lý cho các sản phẩm của công ty. Bởi vì thông qua phân
tích, chọn lựa sản phẩm đầu tư hợp lý thì mới tăng được khối lượng sản phẩm tiêu
thụ, thực hiện được quá trình tái sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Doanh nghiệp
Từ nhận thức trên, trong thời gian học tập môn Quản Trị Chiến Lược, dưới sự
hướng dẫn của TS. Hoàng Lâm Tinh tại trường Đại Học Kinh Tế và những kiến
thức đã được học nhóm 10 quyết định chọn đề tài Chiến lược giai đoạn 2010-2020
của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai cho tiều luận Quản Trị Chiến Lược của
mìnhTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net