Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã thu hoạch được những vấn đề chính về nhận thức và thực tiễn để trên cơ sở đó phấn đấu và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:
1. Về nhận thức:

a. Chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”
* Những nội dung cơ bản về thực hành, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
+ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi mục đích cao nhất của tiết kiệm, dù là tiết kiệm của cải, thời gian của mình, của tập thể hay của nhà nước đều là vì nhân dân, vì đất nước.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung của tiết kiệm gồm 3 điểm, bao quát các mối quan hệ trong sản xuất và đời sống xã hội là: tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ và tiết kiệm tiền của. Người chỉ rõ: tất cả mọi người đều phải tiết kiệm, nội dung tiết kiệm phải thật cụ thể, thiết thực ngay trong vị trí công tác của mình.
Và thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân; luôn luôn tiết kiệm tiền của của nhà nước, từ cái nhỏ đến cái lớn, tiết kiệm thời gian của mình và của ngưới khác; Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm; Người kên gọi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hành tiết kiệm vì cách mạng, vì tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
+ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 3 nguy hại lớn của tham ô, lãng phí, quan liêu:
- Tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và chính phủ;
- Tham ô, lãng phí, quan liêu là tội ác;
- Muốn trừ sạch tham ô, lãng phí thì trước hết phải tẩy sạch bệnh quan liêu.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net