“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Thời gian đã qua lâu rồi, nhưng những lời tuyên ngôn của Bác đã đọc tại quãng trường Ba Đình lịch sử vẫn luôn văng vẳng bên tai chúng ta. Lật lại những trang sử hào hùng của dân tộc, ta thấy rằng dân ta đã đấu tranh rất anh dũng để có được độc lập ngày nay. Hết đánh Pháp ta lại đánh Mỹ, ban đầu chỉ là những cuộc đấu tranh tự phát sau đó chuyển sang tự giác nhưng hầu hết đều thất bại. Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ lâm vào bế tắc, nhiệm vụ cấp bách là phải tìm một con đường cách mạng mới. Chính lúc đó Nguyễn Ai Quốc xuất hiện. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo trí thức, yêu nước muốn làm cách mạng nhưng Nguyễn Ai Quốc không tán thành đường lối cứu nước của các bậc tiền bối. Năm 1911 Nguyễn Ai Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Ở đây Người đã nhận thấy nỗi khổ của nhân dân lao động, được tiếp xúc với luận cương của Lê Nin người đã tìm thấy con đường đi mới cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trên bước đường tìm đường cứu nước và hình thành tư tưởng người đã gặp không ít khó khăn thử thách nhưng với tấm lòng yêu nước và sự kiên trì cuả mình Người đã vượt qua và tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Các văn kiện như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Đường kách mệnh của Bác đã góp phần rất lớn trong việc tìm ra thông tin cho cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng các dân tộc bị áp bức.
Quá trình hình thành tư tưởng của Bác trải qua 5 giai đoạn, nó dần dần dược hoàn thiện và bổ sung vào những năm 1945-1969. Đây cũng là thời điểm cách mạng tháng Tám thành công. Cuộc cách mạng này là kết qủa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và càng chứng minh đường lối cứu nước của Bác hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quy luật khách quan. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Bài tiểu luận hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net