MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. Tổng quan về tỷ giá
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các loại tỷ giá
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá
1.2. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động xuất nhập khẩu
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm
2. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động xuất khẩu
2.1.2. Tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt động nhập khẩu
2.1.3. Tuyến J trong ngắn hạn và dài hạn
2.2. Thực trạng tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
2.2.1. Giai đoạn 1989-1992
2.2.2. Giai đoạn 1993-1996
2.2.3. Giai đoạn 1997-1999
2.2.4. Giai đoạn 2000-2006
2.2.5. Giai đoạn 2007-nay
3. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

3.1. Những khó khăn hạn chế trong việc điều hành chính sách tỷ giá ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu tại Việt Nam
3.1.1. Khó khăn, hạn chế xuất phát từ bên trong
3.1.2. Khó khăn, hạn chế xuất phát từ bên ngoài
3.2. Giải pháp
3.2.1. Nhà nước
3.2.2. Doanh nghiệpTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net