Khái quát hóa cơ sở hình thành và những đặc trưng cơ bản của phong cách tư duy Hồ Chí Minh (PCTDHCM). Phân biệt "phong cách" với "phương pháp"; "tư duy" với "tư tưởng"; "phong cách tư duy Hồ Chí Minh" với "phương pháp tư duy Hồ Chí Minh". Làm rõ những nội dung cơ bản về PCTDHCM, từ đó vận dụng vào việc xây dựng PCTD của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay. Đánh giá thực trạng PCTD của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam cả về những ưu, nhược điểm và chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng. Kiến nghị một số giải pháp chủ yếu: đổi mới tư duy về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, công tác kiểm tra, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng lý luận đối với cán bộ; Đảng cần giáo dục phong cách nói chung và đặc biệt là phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo môi trường thực tiễn để người cán bộ phát huy tư duy tự chủ, sáng tạo đồng thời tạo điều kiện để người dân được thực thi quyền làm chủ trong việc quản lý, giám sát cán bộ; nâng cao tinh thần học tập, rèn luyện PCTD của người cán bộ lãnh đạo, quản lý
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net