Mục tiêu : Sau khi học xong bài – Học sinh hiểu:

Ích lợi của một số loài vật đối với cuộc sống con người.
Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành.

Học sinh có khả năng:

+ Phân biệt hành vi đúng và hành vi sai đối với loài vật có ích.
+ Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hằng ngày.

Học sinh có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích. Không đồng tình với những người không biết bảo vệ loài vật có ích.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net