I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

- Rèn kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số.

II. Đồ dùng

Giáo viên: Bảng phụ + phiếu BT viết bài 1

Học sinh: vởTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net