I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã nói:
"Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người"
Lời dạy đó thấm nhuần sâu sắc cho những người làm công tác giáo dục nói chung và giáo dục Mầm non nói riêng. Sự nghiệp "Trồng người" có một ý nghĩa hết sức quan trọng và lớn lao đối với đất nước vì đất nước ta đang bước vào thời kỳ "Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá". Để đạt được điều đó giáo dục có vị trí quan trọng hàng đầu bởi vì Đảng ta đã nhấn mạnh: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu" trong đó giáo dục Mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng, vì bậc học Mầm non là nền tảng đầu tiên để đào tạo con người mới trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net