Mục tiêu. Sau bài này học sinh biết:

-Nêu được những yếu tố mà con người cũng như các sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình.
-Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ có con người mói cần trong cuộc sống.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net