MỤC LỤCMở đầu
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
4. Giả thuyết khoa học 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4
8. Đóng góp mới của đề tài 4
9. Cấu trúc luận văn 5

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể 6

I. Cơ sở lý luận 6
1.1. Lịch sử vấn đề 6
1.2. Trò chơi 8
1.2.1. Khái niệm 8
1.2.2. Đặc điểm của trò chơi 9
1.2.3. Bản chất của trò chơi 12
1.2.4. Vai trò của trò chơi 13
1.2.5. Phân loại trò chơi 17
1.2.6. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động vui chơi ở Tiểu học 22
1.3. Sinh hoạt tập thể 24
1.3.1. Khái niệm 24
1.3.2. Mục tiêu của chương trình SHTT 25
1.3.3. Đặc điểm của giờ SHTT 26
1.3.4. Nội dung chương trình hoạt động của giờ SHTT ở Tiểu học 27
1.4. Đặc điểm học sinh tiểu học 31
1.4.1. Đặc điểm tâm lý HSTH 31
1.4.2. Đặc điểm nhận thức 35
1.4.3. Đặc điểm nhân cách 36
II. Thực trạng của việc tổ chức giờ SHTT ở trường Tiểu học 36
2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng 36
2.1.1. Đối tượng khảo sát 36
2.1.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng 38
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thực trạng 38
2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng 39
2.2.1. Thực trạng về sử dụng trò chơi ở trường Tiểu học 39
2.2.2. Thực trạng về sử dụng trò chơi trong giờ SHTT 42
2.2.3. Mức độ hứng thú của HS khi tham gia các trò chơi trong giờ SHTT 45
2.2.4. Khó khăn và thuận lợi khi tổ chức trò chơi trong giờ SHTT 46
2.3. Kết luận chương 1 47

Chương 2. Quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH trong giờ SHTT 49

2.1. Các nguyên tắc tổ chức trò chơi 49
2.1.1. Nguyên tắc lựa chọn trò chơi 49
2.1.2. Nguyên tắc tổ chức trò chơi 49
2.2. Quy trình tổ chức trò chơi trong giờ SHTT 51
2.2.1. Cơ sở xây dựng quy trình 51
2.2.2. Quy trình tổ chức trò chơi trong giờ SHTT cho HSTH 54
2.3. Thiết kế chương trình trò chơi trong giờ SHTT 56
2.3.1. Căn cứ để thiết kế chương trình trò chơi trong giờ SHTT 56
2.3.2. Thiết kế trò chơi 58

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 76

3.1. Khái quát chung 76
3.2. Tổ chức thực nghiệm 77
Kết luận và kiến nghị 86
1. Kết luận 86
2. Kiến nghị 87
Tài liệu tham khảo 88Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net