LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1 - Một số lý luận cơ bản về tiền gửi trong NHTM

1. Khái quát chung về nguồn tiền gửi trong NHTM
1.1. Khái niệm và đặc điểm của tiền gửi trong NHTM
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.2. Vai trò của tiền gửi trong NHTM
2 Phân loại tiền gửi trong Ngân hàng thương mại
2.1 Tiền gửi phi giao dịch
2.1.1 Tiền gửi có kì hạn
2.1.2 Tiền gửi tiết kiệm
2.2 Tiền gửi giao dịch
2.2.1 Tiền gửi giao dịch không hưởng lãi
2.2.2 Tiền gửi giao dịch hưởng lãi (chủ yếu là các loại tiền gửi không kì hạn)
3. Chi phí đối với các loại tiền gửi
4. Các phương pháp định giá tiền gửi
4.1 Định giá tiền gửi theo phương pháp tổng hợp chi phí - thu nhập
4.2 Phương pháp đánh giá chi phí dịch vụ tiền gửi trung bình
4.3 Phương pháp tập trung nguồn vốn
4.4 Phương pháp sử dụng chi phí cận biên để xác định lãi suất tiền gửi
4.5 Phương pháp định giá xâm nhập thị trường
4.6 Định giá mục tiêu trọng điểm
4.7 Định giá tiền gửi trên cơ sở mối quan hệ tổng thể với khách hàng
4.8 Định giá tiền gửi để đạt mục tiêu của ngân hàng
4.9 Phương pháp Bảng tỷ lệ phí tiền gửi
Chương 2: Thực trạng tiền gửi trong ngân hàng Việt Nam
2.1. Cuộc chay đua lãi suất
2.2 Nguyên nhân của tình trạng này là gì?
2.3 Cuộc “chạy giật lùi” lãi suât
2.4 Nguyên nhân của tình trạng này
KẾT LUẬNTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net