Mục lục tài liệu:

I. Giới thiệu
 1. Mục đích nghiên cứu
 2. Tầm quan trọng của nghiên cứu
 3. Phạm vi nghiên cứu

II. Tiếng Việt
 1. Một số nét cơ bản
 2. Phân tích ngữ âm Tiếng Việt


 • Các thành phần trong ngôn ngữ nói
 • Thanh điệu
 • Nguyên âm
 • Phụ âm
 • Thành tố biểu cảm

III. Tiếng Anh
 1. Một số nét cơ bản
 2. Phân tích ngữ âm Tiếng Anh


 • Các thành tố trong ngôn ngữ nói
 • Nguyên âm
 • Phụ âm
 • Thành tố biểu cảm

IV. So sánh đối chiếu Tiếng Anh và Tiếng Việt

1. Nguyên âm

 • Đặc trưng của Tiếng Việt
 • Đặc trưng của Tiếng Anh
 • Điểm giống nhau
 • Vấn đề trong giảng dạy

2. Phụ âm

 • Đặc trưng của Tiếng Việt
 • Đặc trưng của Tiếng Anh
 • Điểm giống nhau
 • Vấn đề trong giảng dạy

3. Nhận xét chung

4. Một số vấn đề khác
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net