5 Đề thi công chức: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

5 Đề thi công chức: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật


Đây là một số đề thi cao học môn Lý luận Nhà nước và pháp luật của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề thi số 1
Câu 1: Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền:
a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, nêu các hình thức, phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta.
b) Trình bày nội dung chức năng kinh tế của nhà nước ta.
Câu 2: Trình bày vai trò và giá trị xã hội của pháp luật, liên hệ vào pháp luật của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay (trình bày lý luận và dẫn chứng minh họa vào lĩnh vực pháp luật kinh doanh hoặc lĩnh vực pháp luật vào các vấn đề xã hội).
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net