Giáo dục v
đ
o tạo Việt Nam đang tiến h
nh đổi mới to
n diện v
đồng bộ theo
h−ớng “Đổi mới mạnh mẽ ph−ơng pháp giáo dục v
đ
o tạo, khắc phục lối truyền thụ một
chiều, rèn luyện nếp t− duy sáng tạo của ng−ời học. Từng b−ớc áp dụng các ph−ơng pháp
tiên tiến v
ph−ơng tiện hiện đại v
o dạy học, đảm bảo điều kiện v
thời gian tự học, tự
nghiên cứu cho học sinh” [15, tr 43] nhằm đ
o tạo con ng−ời Việt Nam tự chủ, năng động,
sáng tạo có năng lực phát hiện v
giải quyết vấn đề: “bồi d−ỡng cho học sinh năng lực t−
duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề” [14, tr 64].
Đổi mới ph−ơng pháp dạy học đ−ợc coi l
nhiệm vụ quan trọng của to
n bộ giáo viên
v
sinh viên (SV) các tr−ờng đại học s− phạm (ĐHSP), nhất l
dạy học các môn nghiệp vụ
s− phạm trong đó có môn Giáo dục học. Do sự biến động nhanh chóng của thực tiễn giáo
dục phổ thông trong thời kỳ đổi mới hiện nay, việc dạy học môn Giáo dục học c
ng cần
thiết phải gắn chặt với thực tiễn nh
tr−ờng phổ thông-môi tr−ờng hoạt động của SV s−
phạm khi ra tr−ờng. Dạy học môn Giáo dục học c
ng cần phải dạy cho SV cách t− duy, t−
duy s− phạm, dạy cho họ các kỹ năng nghề nghiệp, m
cốt lõi l
kỹ năng phát hiện v
giải
quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục ở nh
tr−ờng phổ thông.
Về lý luận, sử dụng tình huống s− phạm (THSP) trong quá trình dạy học ở các tr−ờng
ĐHSP đ−ợc coi l
một loại hình, một ph−ơng pháp dạy học tích cực có khả năng bồi d−ỡng
cho SV năng lực phát hiện v
giải quyết vấn đề. Đổi mới ph−ơng pháp dạy học theo h−ớng
n
y đ] v
đang đ−ợc nghiên cứu, ứng dụng trong quá trình dạy học ở các tr−ờng ĐHSP hiện
nay. Đặc biệt, cho SV giải quyết THSP về công tác giáo dục phẩm chất nhân cách học sinh
ở trung học phổ thông (THPT) tạo cơ hội cho họ áp dụng tri thức hiểu biết về lĩnh vực công
tác n
y v
o việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục học sinh ở THPT. Từ đó
hình th
nh v
phát triển cho họ khả năng phát hiện v
giải quyết vấn đề của công tác giáo
dục học sinh-mục tiêu h
ng đầu của đ
o tạo SV trở th
nh ng−ời giáo viên THPT.
Về thực tiễn, ý thức đ−ợc tầm quan trọng của xây dựng v
sử dụng THSP trong dạy
học, nhiều giáo viên đ] nghiên cứu v
thử nghiệm việc xây dựng v
sử dụng THSP trong
quá trình dạy học môn Giáo dục học. Tuy nhiên, ph−ơng pháp dạy học n
y ch−a đ−ợc chú
trọng đúng mức ở các tr−ờng ĐHSP hiện nay. Nói chung, dạy học ở ĐHSP, vẫn l
lối truyền
thụ một chiều từ giáo viên đến SV; SV bị đặt v
o vị thế thụ động trong học tập, thiếu cơ hội
tiếp cận với thực tiễn giáo dục ở nh
tr−ờng phổ thông, thiếu cơ hội rèn luyện các kỹ năng
nghề nghiệp cần thiết, nhất l
kỹ năng phát hiện v
giải quyết vấn đề trong công tác giáo
dục học sinh. Th
nh thử, việc đúc rút được những kinh nghệm về xây dựng v
sử dụng
THSP nhằm nâng cao hiệu quả quá trình dạy học chuẩn bị cho SV l
m công tác giáo dục
học sinh ở THPT trong các trường ĐHSP hiện nay đang trở th
nh một yêu cầu cấp bách.
Hệ thống lý luận về THSP, về xây dựng v
sử dụng THSP được biên soạn trên cơ sở
kế thừa kinh nghiệm của các nh
giáo dục trong n−ớc v
trên thế giới về vấn đề n
y. Riêng
hệ thống 282 THSP đã được xây dựng (Ch−ơng 2) với sự đóng góp công sức của nhiều giáo
viên, cán bộ quản lý các Sở Giáo dục-Đ
o tạo, các trường THPT v
SV sư phạm các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long.
T
i liệu đ−ợc biên soạn với mong muốn góp phần nhỏ bé v
o việc đổi mới ph−ơng
pháp giáo dục-đ
o tạo sư phạm hiện nay. Tuy nhiên, việc biên soạn t
i liệu không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.
Chân th
nh cảm ơn!Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net