Thi công chức ngành giáo dục

Nội dung tài liệu gồm:
I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục:
II. Công chức, viên chức, luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng

III. Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net