Chuyên đề 23 [Bài giảng] - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Kiên Cường

Lao động và việc làm
Nhận thức và ý nghĩa của Lao động – việc làm trong xu thế mới
Lao động và việc làm gắn bó với nhau bởi vì lực lượng lao động gồm người có việc làm và người không có việc làm. Dân số nước ta tăng nhanh, nên sức ép về việc làm ngày càng tăng và bức bách.
Để quản lý lao động việc làm, cần có nhận thức thống nhất về việc làm. Theo Bộ Luật lao động (điều 13)
Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.
Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc làm hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ việc làm (điều 16)
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net