Câu hỏi ôn tập và thi Quản trị nhân lực

Câu 1. Phân tích quá trình phát triển các học thuyết quản lý con người trong điều kiện nước ta hiện nay công tác quản lý nguồn nhân lực được qủan lý như thế nào.
Câu 2. Khái niệm. Đối tượng mục tiêu và các hoạt động của thực tế với các doanh nghiệp nước ta hiện nay.
Câu 3. tại sao nói QTNL là một khoa học vừa là một nghệ thuật?
Câu 4. Chức năng, nhiêm vụ Quy mô, quyền hạn của phòng quản trị nhân lực
Câu 5. ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Câu 6. Phân tích công việc, phương pháp phân tích công việc. Người thu thập,thông tin phân tích công việc đối với các hoạt động qủan lý nguồn nhân lực
Câu 7. Tuyêrn mộ nhân lực ,khai niệm, tầm quan trộng quá trình tuyển mộ các nguồn và phương pháp tuyển mộ từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
câu 8.Tuyển chọn nhân lực các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn . Các phương pháp tuyển chọn ?
Câu 9. Khái niệm sự cần thiết tạo động lực trong lao động các học thuyết tạo động lực trong lao động phương hướng tạo động lực trong lao độn g liên hệ thực tế với các doanh nghiệp hiện nay .
câu 10. Khái niệm, mục đích các phương pháp đánh giá sự thực công việc ?
Câu 11. Khái niệm dào tạo phát triển nguồn nhân lực phân biệt đào tạo và phát triển .
Câu 12. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực?
Câu 13. Thù lao lao động khái niệm, thành phần của thù lao lao động tầm quan trọng và mục tiêu chiến lược của thù lao lao động
Câu 14. Hình thức trả công theo sản phẩm
Câu 15. Xây dựng chương trình phúc lợi và nhân đạo cho doanh nghiệp.
Câu 16. Các loại phúc lợi và dịch vụ cho người lao động trong doanh nghiệp .
Câu 17. Bảo hiểm xã hội . Khái niệm , mục đích , sự hình thành BHXH , các chế độ BHXHTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net