tài liệu dùng để ôn thi công chức ngành bảo hiểm xã hội- bộ môn bảo hiểm y tế

CHUYÊN ĐỀ BHYT:

1/. Khái niệm bảo hiểm y tế:

Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội, được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật BHYT,

2/. Mục tiêu của bảo hiểm y tế:

Hoạt động của bảo hiểm y tế là hướng đến mục tiêu công bằng, hiệu quả trong khám chữa bệnh,
Tiến tới bảo hiểm y tế toán dân theo nghị quyết Đại hội X của Đảng (theo lộ trình là đến năm 2014),

3/. Nguyên tắc của bảo hiểm y tế:

- Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia,
- Mức đóng BHYT theo tỷ lệ % của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hoặc mức lương tối thiểu,
- Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng, trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT,
- Chi phí khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia cùng chi trả,
- Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ,

4/. Đối tượng tham gia BHYT :

(xem luật BHYT)

* Lưu ý:
- Đối tượng 25 nêu trong luật là Chính phủ quy định gồm 4 đối tượng như sau:
+ Công nhân cao su;
+ Thanh niên xung phong;
+ Người lao động hưởng chế độ ốm đau dài ngày;
+ Người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn;Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net