ĐỀ BÀI 06: Một số vấn đề về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể


LỜI NÓI ĐẦU:


Trong điều kiện nền kinh tế thị trường Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế quốc tế thì các giao dịch dân sự, thương mại được xem như một công cụ hữu hiệu giúp các chủ thể tìm kiếm được lợi ích của mình. Một nền kinh tế năng động luôn chứa đựng những yếu tố rủi ro và việc nhận biết chúng, khắc phục và ngăn chặn những rủi ro ngay từ chính những giao dịch được kí kết là một cách làm khôn ngoan và chủ động mà các nhà làm luật đã dự phòng thông qua việc thiết kế qui định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Và một trong những hoạt động tích cực và hiệu quả nhất của con người nhằm hướng tới mục đích đó là việc tham gia vào các loại giao dịch khác nhau, trong đó có giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dùng, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa qua trọng trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể vẫn là vấn đề phức tạp, gây ra nhiều vướng mắc. Việc nắm vững và hiểu rõ một số vấn đề về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể có ý nghĩa rất quan trọng với mỗi người trong xã hội hiện nay.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU: 1
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1
I. Giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể: 1
1, Giao dịch dân sự: 1
2. Giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể: 3
3. Các trường hợp giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể: 3
3.1 Giao dịch dân sự được xác lập bởi sự giả tạo: 4
3.2 Giao dịch dân sự được xác lập bởi sự nhầm lẫn: 6
3.3 Giao dịch dân sự được xác lập bởi sự lừa dối: 9
3.4 Giao dịch dân sự được xác lập bởi sự đe dọa: 11
3.5 Giao dịch dân sự được xác lập mà vào thời điểm xác lập, người xác lập không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình: 12
II. Một số vấn đề khác về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thế: 13
1. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể: 13
III. Thực trạng - Giải pháp đối với việc áp dụng luật, tuyên bố giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể và giải quyết hậu quả pháp lý của việc tuyên bố giao dịch dân sự tại Tòa án ở nước ta. 17
IV. Một số ý kiến: 18
KẾT LUẬN: 19
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net