Bài tập vật lý đại cương 1

5.1)Dựa vào mẫu Thomson, tính bán kính nguyên tử Hydro và bước sóng ánh sáng do nó phát ra nếu biết năng lượng Ion hóa của nguyên tử là .
5.2)Một hạt có động năng bị tán xạ bởi một lá vàng dưới một góc . Tìm giá trị tương ứng của tham số ngắm. Biết số thứ tự của vàng là Z=79.
5.3)Với một khoảng cách cực tiểu bằng bao nhiêu, khi một hạt có động năng (khi va chạm trực diện) đến gần:
a)Một hạt nhân nguyên tử chì nặng đứng nghỉ;
b)Một hạt nhân Li7 nhẹ, tự do ban đầu đứng nghỉ?
5.4)Một hạt có động năng bị tán xạ dưới góc trong trường Coulomb của một hạt nhân nguyên tử thủy ngân đứng yên. Tìm:
a)Bán kính cong nhỏ nhất của quỹ đạo của hạt;
b)Khoảng cách cực tiểu mà hạt lại gần hạt nhân.
5.5)Một proton có động năng và tham số ngắm , bị tán xạ trong trường Coulomb của một hạt nhân nguyên tử vàng đứng yên. Tìm xung truyền cho hạt nhân này do sự tán xạ.
5.6)Một hạt có động năng bị tán xạ bởi một giếng thế năng hình cầu có bán kính và độ sâu , tức là trường mà trong đó thế năng của hạt có dạng:

Trong đó là khoảng cách từ tâm của giếng. Tìm sự liên hệ giữa tham số ngắm của hạt và góc mà hạt lệch khỏi phương chuyển động ban đầu.
5.7)Người ta chiếu một dòng song song các hạt có bán kính , vào một quả cầu đứng yên có bán kính . Giả thử sự va chạm của hạt với quả cầu là đàn hồi, tìm:
a)Góc lệch của hạt phụ thuộc vào tham số ngắm của nó;
b)Phần hạt tỉ đối, tán xạ trong khoảng từ đến ;
c)Xác suất tán xạ hạt ở bán cầu trước ().
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net