BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN
MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Câu 1: Để được nhập kho, sản phẩm của nhà máy phải qua 3 vòng kiểm tra chất lượng độc lập nhau. Xác suất phát hiện ra phế phẩm ở các vòng lần lượt theo thứ tự là 0,8; 0,9 và 0,99. Tính xác suất phế phẩm được nhập kho.
Câu 2: Ba phân xưởng I, II, III cùng sản xuất ra một loại sản phẩm. Tỉ lệ phế phẩm do ba phân xưởng sản xuất ra tương ứng là [IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]. Rút ngẫu nhiên một sản phẩm từ một lô hàng gồm 1000 sản phẩm trong đó có 500 sản phẩm do phân xưởng I, 350 sản phẩm do phân xưởng II và 150 sản phẩm do phân xưởng III sản xuất.
a. Tìm xác suất để sản phẩm rút được là phế phẩm (biến cố A).
b. Lấy ngẫu nhiên 1 sp tu lô hàng phế phẩm.Tính xác suất để phế phẩm đó là do phân xưởng I, II, III sản xuất.
Câu 3: Để xác định chiều cao trung bình của các cây con trong một vườn ươm người ta tiến hành đo ngẫu nhiên 40 cây. Kết quả đo được như sau:

Khoảng chiều cao (cm) 16,5-17 17-17,5 17,5-18 18-18,5 18,5-19 19-19,5
Số cây tương ứng 3 5 11 12 6 3

a. Tìm khoảng tin cậy 90% cho chiều cao trung bình của vườn cây con.
b. Nếu muốn khoảng ước lượng có độ chính xác [IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] thì cần lấy mẫu bao nhiêu cây.
Cho biết giá trị tới hạn mức 0,05 của phân bố chuẩn tắc N(0;1) là 1,64.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net