Đề thi môn pháp luật đại cương dùng cho tất cả các trường đại học cao đẳng

Đề thi môn pháp luật đại cương dùng cho tất cả các trường đại học cao đẳng(100% sẽ có trong những câu hỏi trong này). Lưu ý bộ đề thi này đã có sẵn đáp án

Đề thi môn: pháp luật đại cương


câu 1: pháp luật đại cương nghiên cứu về vấn đề gì?
a.nhà nước
b.pháp luật và nhà nước
c.kinh tế
d.các đảng phái chính trị

câu 2: xã hội cộng sản nguyên thuỷ là xã hội:
a.có giai cấp
b.không có các giai cấp mâu thuẫn, đối kháng nhau
c.do nhà nước quản lý
d.do các cơ quan lập pháp ban hành để quản lý

câu 3: phân công lao động xã hội lần thứ nhất trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ là:
a.thủ công tách khỏi nông nghiệp
b.chăn nuôi tách khỏi trồng trọt
c.thủ công tách khỏi nông nghiệp và trồng trọt
d.thương mại tách khỏi thủ công, chăn nuôi và trồng trọt

câu 4: khái niệm nhà nước được hiểu như thế nào?
a.nhà nước là một tổ chức xã̃̃̃̃̃̃̃̃̃ hội
b.nhà nước là một tổ chức chính trị
c.nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội.
d. nhà nước là tổ chức xã hộ̣i - nghề nghiệp
đ. nhà nước là tổ chức chính trị - xã hội

câu 5: nhà nước xuất hiện khi có những điều kiện gì?
a.khi có loài người là có nhà nước
b. chỉ khi có sự xuất hiện của chế độ tư hữu và sự phân hoá xã hội thành giai cấp.
c.khi có sự xuất hiện của đồng tiền
d.khi có sự xuất hiện của quân đội
đ.cả bốn nhận định trên đều sai
câu 6: mối quan hệ giữa nhà nước với cơ sở kinh tế như thế nào?
a.nhà nước có vai trò quyết định đối với cơ sở kinh tế
b.cơ sở kinh tế có vai trò quyết định đối với nhà nước
c. nhà nước không phụ thuộc gì vào cơ sở kinh tế
d.nhà nước và cơ sở kinh tế không có mối quan hệ với nhau vì đó là hai phạm trù khác hẳn nhau.

câu 7: nhà nước và đảng chính trị có mối quan hệ như thế nào?
a. nhà nước có vai trò lãnh đạo đối với đảng
b.đảng chính trị là lực lượng giữ vai trò lãnh đạo đối với nhà nước.
c.nhà nước và đảng chính trị không có mối quan hệ với nhau
d.cả ba nhận định trên đều saiTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net