CÂU HỎI ÔN TẬP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (giả

1: phân tích giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng, đặc biệt là chủ nghĩa xã hội
không tưởng đầu thế kỷ XIXtiền
đề tư tưởng của CNXHKH

2: Phân tích những tiền đề và điều kiện khách quan ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

3: Nêu rõ vị trí, chức năng, đối tượng của chủ nghĩa xã hội khoa học

4: Nêu rõ những đặc điểm cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.

5: Nêu khái niệm giai cấp công nhân? Nêu nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam.

6: Phân tích những nguyên nhân những điều kiện chủ quan và khách quan, mục tiêu và
động lực của CMXHCN?

7: Trình bày nội dung cơ bản lý luận “cách mạng không ngừng” của chủ nghĩa Mác Lênin.
Đảng ta đã vận dụng lý luận đó vào Việt Nam như thế nào?

8: Phân tích rõ nội dung cơ bản, những tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại
ngày nay?

9: Nêu rõ quan điểm cơ bản của chủ nghĩa MácLênin
về dân chủ, về bản chất dân chủ
xã hội chủ nghĩa.

10: Trình bày những cơ sở để khẳng định tính tất yếu của liên minh công nông, trí thức
trong thời kỳ quá độ
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net