I/ LỜI MỞ ĐẦU
Bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước có nghĩa là bằng những cơ chế và hoạt động pháp lí làm cho pháp luật được thực hiện có hiệu quả trong thực tê và hoạt động của bộ máy nhà nước mà trước hết là hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước phải thực sự vì dân, khơi dậy trí tuệ và tinh thần, ý chí tự lực tự cường của nhân dân, đem lại những tiện ích và thủ tục thực hiện thực sự dễ hiểu, dễ làm và việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo một trật tự nhất định. Có nhiều biện pháp pháp lí để đảm bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nứoc trong đó có hoạt động khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trong bài tiểu luận dưới đây, dưới góc nhìn của một sinh viên và bằng một số tài liệu tham khảo, em xin trình bày vấn đề phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước.


MỤC LỤC
I/ LỜI MỞ ĐẦU
II/ NỘI DUNG .
1. Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo
2. Khiếu nại, tố cáo, nhìn từ thực tế những năm gần đây .
2.1 Tình hình khiếu nại, tố cáo .
2.2. Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo những năm gần đây .
3. Vai trò của khiếu nại, tố cáo đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước .
4. Vai trò của giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước .
5. Giải pháp để hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trở thành kim chỉ nam đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

III/ KẾT LUẬN .
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net