Đề bài số 10: Năm 2010, Công ty X của Việt Nam nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu “VISTA và hình” cho sản phẩm dược thuộc nhóm 05 và bị từ chối với lý do dấu hiệu trên tương tự với nhãn hiệu “VISAT” của một chủ thể khác đã được bảo hộ tại Việt Nam theo đằng ký quốc tế năm 2004 cũng cho các sản phẩm thuộc nhóm 05 . Anh (chị) với tư cách là Luật sư của Công ty X hãy áp dụng các quy định của pháp luật và bằng lập luận của mình để đưa ra các phương án và khả năng để nhãn hiệu “VISAT và hình” vẫn được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam.

Bài làm.
I. Một số khái niệm về nhãn hiệu.
Theo khoản 16 điều 3 luật SHTT thì “ Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau.”. như vậy, theo khái niệm này thì nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, sản phậm của các tổ chức, cá nhân khác nhau.


Để phân biệt được các hàng hóa dịch vụ giúp người mua dễ nhận biết thì luật có quy định tại khoản 1 điều 74: “Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này”. ở đây, hai yếu tố là khả năng dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc khoản 2 điều này thì có thể là một nhãn hiệu được bảo hộ. khoản 2 điều 74 quy định về một số trường hợp được coi là không có khả năng phân biệt.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net