MỤC lỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
B. PHẦN NỘI DUNG 3
Chương 1: Mô Tả Tổng Quan. 3
I. Giới thiệu sơ lược về quán. 3
II.Sản phẩm 4
1.Các loại sản phẩm kinh doanh. 4
2. Định vị dịch vụ. 5
3. Sản phẩm tương lai : 6
III. Phân tích thị trường. 6
1. Thị trường tổng quan. 6
Qui mô quán café-*. 7
2. Đặc điểm khách hàng. 9
3. Đối thủ cạnh tranh. 9
4. Nhà cung cấp. 9
5. Các yếu tố vĩ mô. 10
6. Phân tích SWOT 10
Chương 2: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH 14
I. Tiếp thị 14
1. Chiến lược giá. 14
III. Trang thiết bị, mô hình xây dựng, địa điểm 20
Trang thiết bị đầu tư ban đầu. 20
IV. Hoạch định tài chính. 25
Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu. 25
Hoạt động kinh doanh. 26
3.2 Thông số độ nhạy của dự án. 34
Kết quả kinh doanh của công ty. 42Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net