Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư


LỜI NÓI ĐẦU
I. MÁY MÓC VÀ LAO ĐỘNG

1. Máy móc đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa
a. Giá trị sử dụng của hàng hoá:
b. Giá trị hàng hoá
2. Lao động với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa
a. Giá trị của hàng hoá sức lao động
b. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động:
3. Phải chăng C.Mác quy công trực tiếp tạo ra giá trị cho lao động thể lực
II. SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
III. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 1. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
2. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối
IV. NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net