Phần I: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ CƠ QUAN THỰC TẬP


1. Tổng quan về quá trình thực tập.


Thực hiện chương trình đào tạo của Học viện Hành chính về việc tiến hành thực tập cho sinh viên khóa KS6 Đại học Hành chính


Tôi xin báo cáo quá trình thực tập như sau:


- Nơi thực tập: Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh KhánhHòa.


- Thời gian thực tập: từ ngày 16/3/2009 đến ngày 15/5/2009.


Tự đánh giá: nghiêm túc chấp hành nội quy của cơ quan nơi thực tập, đoàn kết, học hỏi các cán bộ công chức tại cơ quan và các phòng, ban, thường xuyên liên lạc với giáo viên hướng dẫn của Học viên để xin ý kiến chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt đợt thực tập và báo cáo thực tập.


2. Tổng quan về cơ quan thực tập - Văn phòng HĐND & UBND huyện VạnNinh
Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:


2.1. Vị trí và chức năng:
Văn phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, giúp việc choThường trực HĐND, UBND huyện Vạn Ninh.
Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND huyện về điều hoà, phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; tổng hợp tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phục vụ hoạt động giám sát của HĐND huyện. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện.
Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định của pháp luật.
2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:


1. Xây dựng chương trình làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện. Tổ chức công tác tư liệu; thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, đảm bảo kịp thời, chính xác tình hình các mặt hoạt động của huyện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật.


2. Đôn đốc, kiểm tra các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, cả năm và các ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện.


3. Chủ trì soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn soạn thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật; có ý kiến độc lập với các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định.


4.Trình HĐND, UBND huyện ký và tổ chức công bố, ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.


5. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ lãnh đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ với UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện; mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện với UBMT Tổ quốc huyện, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện.


6. Tổ chức công bố, truyền đạt nghị quyết, quyết định của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và theo dõi, đôn đốc các phòng ban, UBND xã, thị trấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó.


7. Phối hợp với Thanh tra huyện, giúp Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của các tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.


8. Tổ chức các phiên họp, các buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm các điều kiện nhằm phục vụ có hiệu quả mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện.


9. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện; công văn, giấy tờ, văn thư hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính nhà nước của UBND huyện.


10. Xây dựng và trình UBND, Chủ tịch UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi văn phòng HĐND & UBND huyện.


11. Tổ chức tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình Một cửa. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ đúng hạn định, đúng quy trình, đúng thẩm quyền.


12. Hướng dẫn Văn phòng UBND xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.


13. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng HĐND & UBND huyện theo quy định. Quản lý số cán bộ chuyên môn được UBND huyện giao trách nhiệm ở các lĩnh vực công tác: Thi đua khen thưởng, Tôn giáo, chuyên viên HĐND huyện.


14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND huyện và Chủ tịch UBNDhuyện phân công.


15. Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn cung cấp số liệu, tư liệu có liên quan để phục vụ công tác giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện.


16. Được ký các văn bản hành chính thông thường, giấy mời họp, thông báo ý kiến chỉ đạo , quản lý, điều hành của UBND huyện, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện. Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện các yêu cầu đó.


KẾT LUẬN


Từ thực tế hoạt động của Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thông qua quá trình nghiên cứu ,về cơ bản Báo cáo đã giải quyết được một số vấn đề sau:


Trình bày một cách hệ thống về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Trên cơ sở đó đã nghiên cứu các mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn Ninh.


Trình bày thực trạng mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện, đánh giá các kết quả đạt được cũng như xác định các vấn đề còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn Ninh.
Báo cáo cũng nêu ra các mục tiêu, nội dung của việc hoàn thiện mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện.
Do hạn chế về trình độ và kinh nghiệm, chắc chắn Báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, các Đ/c lãnh đạo, hướng dẫn tại cơ quan thực tập và bạn bè để nội dung Báo cáo được hoàn thiện hơn.


Xin chân thành cảm ơn.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net