MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử vấn đề 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4
5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5
6. Ý nghĩa của đề tài 6
7. Cấu trúc của khóa luận 6

B. PHẦN NỘI DUNG 7


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH ĐỂ TẠO BIỂU TƯỢNG CHO HỌC SINH
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT 7

1.1. Cơ sở lý luận 7
1.1.1. Cơ sở xuất phát 7
1.1.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông 7
1.1.1.2. Đặc trưng của bộ môn 8
1.1.1.3. Đặc điểm nhận thức của học sinh THPT 9
1.1.1.4. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 10
1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử nói chung và tạo biểu tượng không gian nói riêng 12
1.1.2.1. Quan niệm về kênh hình trong sách giáo khoa 12
1.1.2.2. Ý nghĩa của việc sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử nói chung và trong tạo biểu tượng không gian nói riêng 13
1.1.2.3. Phân loại kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Lịch sử 16
1.1.2.4. Các yêu cầu khi sử dụng kênh hình trong SGK 19
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc tạo biểu tượng lịch sử nói chung và tạo biểu tượng không gian nói riêng trong dạy học lịch sử 21
1.1.4. Quan niệm về địa danh lịch sử và mối quan hệ giữa địa danh và biểu tượng không gian 24
1.2. Thực tiễn của việc sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử nói chung, tạo biểu tượng không gian nói riêng ở trường THPT 26
1.2.1. Đối với giáo viên 27
1.2.2. Đối với học sinh 28

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỂ TẠO BIỂU TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO
HỌC SINH KHI DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X – XVIII (LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 32

2.1. Vị trí, mục tiêu, nội dung cơ bản của phần Lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ X - XVIII) 32
2.1.1. Vị trí 32
2.1.2. Mục tiêu 32
2.1.3. Nội dung kiến thức cơ bản của chương trình Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X - XVIII, trong SGK Lịch sử lớp 10 THPT (chương trình chuẩn) 34
2.2. Những kênh hình trong sách giáo khoa cần khai thác để tạo biểu tượng không gian cho học sinh 35
2.2.1. Bảng thống kê kênh hình cần khai thác để tạo biểu tượng không gian khi dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X - XVIII 36
2.2.2. Nội dung kênh hình trong SGK Lịch sử 10 THPT phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X - XVIII 37
2.3. Những địa danh lịch sử cần sử dụng để tạo biểu tượng cho học sinh khi dạy phần lịch sử Việt nam từ thế kỉ X - XVIII 45
2.3.1. Bảng thống kê các địa danh lịch sử cần sử dụng trong dạy học lịch sử ở lớp 10 THPT giai đoạn từ thế kỉ X - XVIII 45
2.3.2. Những địa danh lịch sử cần sử dụng để tạo biểu tượng cho học sinh khi dạy phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X - XVIII. 46
2.4.Một số biện pháp sử dụng kênh hình trong dạy học Lịch sử nhằm tạo biểu tượng không gian 51
2.4.1. Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật, miêu tả xen kẽ với đàm thoại để tạo biểu tượng về không gian 51
2.4.2. Sử dụng tranh ảnh lịch sử kết hợp với miêu tả khái quát có phân tích và trao đổi, đàm thoại nhằm tạo biểu tượng không gian cho học sinh. 53
2.4.3. Sự dụng tài liệu tham khảo đặc biệt là tài liệu về địa danh nhằm tạo biểu tượng không gian trong dạy học lịch sử 55
2.4.4. Kết hợp việc sử dụng kênh hình với hệ thống câu hỏi nhằm tạo biểu tượng không gian trong dạy học lịch sử 57
2.4.5. Sử dụng bài tập về nhà để củng cố biểu tượng không gian cho học sinh 59
2.5. Thực nghiệm sư phạm 61
2.5.1. Mục đích thực nghiệm 61
2.5.2. Nội dung thực nghiệm 61
2.5.3. Phương pháp thực nghiệm 61
2.5.4. Kết quả thực nghiệm 61

PHẦN KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
PHỤ LỤC 69
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net